725

10 comments

你需要登入才可觀看此內容

10 留言 - “725”

  1. 王芷諾呢句係咪都錯「佢屋企人係我細個已經離開咗…」應該係「我屋企人…」「佢屋企人…」嘅話指嘅咪係馬斯克嘅屋企人?

發表回覆